Kullanım ve Gizlilik

GİZLİLİK  SÖZLEŞMESİ

 

Bir tarafta Bağdat Caddesi 62/13 Kadıköy adresinde mukim İNCİFER İBİŞ  (Bundan böyle  “İfşa Eden Taraf” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta İTÜ Teknokent ARI 4 Maslak adresinde mukim Kobisi.com (Bundan böyle “Kabul Eden Taraf” olarak anılacaktır.)  aşağıdaki şartlarda tam bir mutabakat sağlayarak işbu Gizlilik Sözleşmesi’ni (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) imza altına almışlardır.

 

Taraflar arasında “By İncifer e-ticaret sitesi “ projesine ilişkin görüşmeler sürdüğünden ve iş bu projenin uygulanması sırasında (Bundan sonra “Proje” olarak anılacaktır.) ifşa edilecek bilgileri iş bu projenin içeriği sebebiyle hassas ve gizli olarak kabul ettiklerinden Taraflar,  aşağıda belirtildiği şekilde bir anlaşmaya varılmıştır:

 

 1. İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe “Gizli Bilgiler”, Proje ile ilgili olarak aşağıda belirtilenler dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü ticari ve teknik bilgiler anlamına gelecektir:

 

“Müşteri bilgileri, tüm satış rakamları, maliyetler, finansal rakamlar, maliyet tabloları, IT ‘ye ilişkin öğrenebilecek her türlü bilgi, maliyetler, kar, satışlar, hizmetler, ürünler, ürün geliştirme, ödeme bilgileri, hesap bilgileri, banka bilgileri, diğer her türlü finansal bilgileri, personel, çalışma ve hizmet bilgileri, sipariş detayı, fiyatlandırma, maaş politika ve düzeyleri, işletim yöntemleri, teknoloji, fikirler, buluşlar, know-howlar, markalar, logolar, patentler, yazılımlar, kaynak kodları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, ticari sırlar, teknik prosesler, formüller, planlar, tasarılar, lisans ve izinler, çizimler, tertipler, modeller, projeksiyonlar, İfşa Eden Taraf’ın gider kalemleri, iş planları ile ilgili yazılı veya sözlü her türlü bilgi ve/veya belge”

 

 1. Gizli Bilgiler, İfşa Eden Taraf’ça, başkaca bir amaç için değil, sadece Proje’nin değerlendirilmesi ve uygulanması amacıyla Kabul Eden Taraf’a temin edilecektir.  İşbu Sözleşme, Tarafların karşılıklı olarak Proje’nin değerlendirilmesi sonucu anlaşacağı, işbirliği yapacağı ve bir anlaşma imzalayacağı anlamına gelmemektedir.

 

 1. Gizli Bilgilerin ifşa edilmesi ile ilgili olarak Kabul Eden Taraf, tüm Gizli Bilgileri son derece gizli tutmayı taahhüt eder ve işbu sözleşmede aksi belirtilmedikçe, bu bilgileri, fotokopi ya da başka şekildeki çoğaltmaları da dahil olmak üzere, İfşa Eden Taraf’ın yazılı iznini önceden almaksızın üçüncü kişilere alım, satım ya da ticarete konu etmeyecek, veri tabanında saklamayacak, yayınlamayacak ya da başka bir şekilde yaymayacaktır.

 

 1. Kabul Eden Taraf, Gizli Bilgilerin, İfşa Eden Taraf’a ait değerli mülk olduğunu kabul eder.  İfşa Eden Taraf, onayını önceden açıkça ve yazılı olarak vermediği sürece, Kabul Eden Taraf bu Gizli Bilgileri ya da bunlara ait herhangi bir kısmı işbu Sözleşmede belirtilen sınırlı amaçlar dışında herhangi bir amaç için kullanmayacak ve saklamayacaktır.

 

 1. İşbu Sözleşme ile aksine izin verilmedikçe, Kabul Eden Taraf, bu Gizli Bilgilerin Üçüncü bir tarafa ifşa edilmesini önlemek amacıyla her tür tedbiri alacaktır ve işbu Sözleşme tahtında Gizli Bilgiler alan bir kişi tarafından gerçekleştirilen yetkisiz ifşalardan dolayı meydana gelebilecek doğrudan zararlardan dolayı İfşa Eden Taraf’a karşı sorumlu olacağını taahhüt eder.

 

 1. Kabul Eden Taraf, Kabul Eden Taraf’ça tutulan ve açıkça işbu Sözleşmenin açıkça belirtilmiş sınırlı amaçları için bu Gizli Bilgilere ihtiyaç duyan çalışanlarının ya da Bağlı Kuruluş çalışanlarının dışında 3. Kişi niteliği taşıyan, profesyonel müşavirlerin, bankaların, finans kuruluşlarının, hukuki danışmanların ya da mümessillerin, Gizli Bilgilere olan erişimine sınırlama getirecektir ve bu kişilerin her birinin işbu Sözleşme koşullarını kabul etmelerini ve bu koşullara uymalarını zorunlu tutacaktır.

 

 1. Aksi üzerinde mutabık kalınmadıkça, Kabul Eden Taraf, talep üzerine ya da ticari amacın tamamlanmasıyla  –hangisi ilk olarak meydana gelirse - Gizli Bilgilere ait orijinal belgeleri, her türlü elektronik dokümanları İfşa Eden Taraf’a derhal iade edecektir ve tüm kopyalarını geri dönüşü olmayacak şekilde imha edecektir.  Kabul Eden Taraf, kendi ya da bilgilerin ifşa edildiği herhangi başka bir tarafın tasarrufunda olan Gizli Bilgilere ait tüm suret ve çoğaltmaların imha edileceğini garanti edecektir.

 

 1. Yukarıdaki Madde 7’ye ek olarak ve bu maddeye halel getirmemek kaydıyla, Kabul Eden Taraf, İfşa Eden Taraf’ın yazılı iznini önceden almadan, Gizli Bilgileri, sadece bu bilgilerin aşağıda belirtilen kriterlere uyması durumunda ifşa edebilir:

 

 • Bilgilerin, ifşasına ve kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama olmaksızın, ifşadan önce, Kabul Eden Taraf’ın yasal olarak tasarrufunda bulunması ve İfşa Eden Taraf’tan doğrudan ya da dolaylı olarak alınmamış olması durumu,

 

 • Bilgilerin, ifşasına ve kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama olmaksızın, işbu Sözleşmenin imzasından sonra, üçüncü bir kişiden alınmış olması ve İfşa Eden Taraftan doğrudan ya da dolaylı olarak alınmamış olması durumu,

 

 • Bilgilerin, Kabul Eden Taraf’ça ya da kendi çalışanları tarafından gerçekleştirilen bir davranış ya da ihmal olmaksızın yazılı olarak ya da elektronik ortamda kamuya açık olması ya da açık hale gelmesi durumu,

 

 • Bilgilerin ifşasının, yetkili bir mahkeme ya da uygulanabilir hukuk tahtında ya da bir hükümet makamı tarafından ya da Kabul Eden Taraf’a ya da Bağlı Kuruluşlarına ait hisselerin kote edildiği menkul kıymetler borsası kuralları uyarınca talep edilmesi durumu. Bu durumlarda, Kabul Eden Taraf, İfşa Eden Taraf’a, menfaatlerini koruması amacıyla gerekli tedbirleri alabilmesi için, makul olarak mümkün olduğu kadarıyla, önceden bilgi verecektir.

 

 1. Kabul Eden Taraf, Gizli Bilgilerin özel mülk, yani İfşa Eden Taraf’a ait mülk olduğunu ve İşbu Sözleşme uyarınca aksine izin verilmediği sürece son derece gizli tutulacağını, herhangi bir kişiye satılmayacağını, takas veya ticari işleme konu edilmeyeceğini, yayınlamayacağını ya da herhangi başka bir şekilde ifşa edilmeyeceğini kabul eder. Buna ek olarak, Kabul Eden Taraf, bu gizli bilgilerin kullanımı ve muhafazası ile ilgili olarak, en az, kendi mülkiyetinde bulunan veri ve bilgilerin kullanımı ve muhafazası ile ilgili olarak uygulayacağı kontrol, koruma ve muhafazadaki titizliği göstereceğini taahhüt eder.

 

 1. Kişisel Veriler, Kabul Eden Taraf tarafından münhasıran işbu Sözleşme kapsamında taahhüt edilmiş bulunan hizmetlerin sunulması amacı ile işlenebilecektir.  Kişisel Veriler’in anılan kapsamın dışına herhangi bir şekilde işlenmesi, İfşa Eden Taraf ‘ın konuya ilişkin ön yazılı onayına tabi olacaktır.

 

Kabul Eden Taraf, Kişisel Veriler’i kendi nezdinde saklayacak olup üçüncü taraf hizmetlerinin kullanılması nedeniyle verilerin üçüncü bir tarafa aktarılması da dahil olmak üzere Kişisel Veriler’in yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarımı, Taraflar arasında aksi yönde bir yazılı mutabakat sağlanmadığı sürece yasaktır.

 

Kabul Eden Taraf, Sözleşme’nin sona ermesi ile birlikte Kişisel Veriler’in kayıtlı bulunduğu her türlü medya ve ortamı İfşa Eden Taraf’a imza karşılığı teslim edecek ve akabinde kendi nezdindeki kayıtları silecek ve yok edecektir.

 

Kabul Eden Taraf, Kişisel Veriler’e gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca yetkisiz bir şekilde erişilmesini ve Kişisel Veriler’in kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engelleyecek şekilde gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Kabul Eden Taraf, bu kapsamda alınacak önlemlerin her halükarda (varsa) yürürlükteki mevzuat veya benzer alanlarda faaliyet gösteren basiretli bir tacir tarafından kendi nezdinde saklanan kişisel verilerin güvenliği için alınan önlemlerden daha az olmayacağını kabul ve beyan eder. İfşa Eden Taraf  tarafından Sözleşme kapsamında “özel nitelikli kişisel veriler”in paylaşımının söz konusu olması halinde, söz konusu veriler  Kabul Eden Taraf tarafından niteliklerine uygun bir şekilde ek güvenlik önlemleri ve yetkilendirmelere tabi şekilde korunacaktır. Kabul Eden Taraf tarafından işbu Sözleşme’de izin verilen şekilde Kişisel Veriler’in üçüncü bir tarafa aktarımının gerçekleştirildiği hallerde de veri aktarımının güvenli bir şekilde sağlanmasından Kabul Eden Taraf sorumlu olacaktır. Kişisel Veriler’e herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi veya Kişisel Veriler’in herhangi bir şekilde işbu Sözleşme’ye aykırı şekilde üçüncü taraflarca erişilebilir hale gelmesi durumunda Kabul Eden Taraf bu durumu derhal (aynı gün içerisinde) İfşa Eden Taraf’a  bildirecek ve bu durumdan doğan zararın minimize edilmesi için İfşa Eden Taraf  tarafından talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacaktır.

 

Kabul Eden Taraf, Kişisel Veriler’in işlenmesine ilişkin olarak işbu Sözleşme kapsamında öngörülen hususlarda personelini ve varsa alt yüklenicisinin personelini yazılı bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür. Bahsi geçen personelin bahsi geçen düzenlemelere aykırı davranması halinde oluşacak zararlardan Kabul Eden Taraf müşterek ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

 

Kabul Eden Taraf , İfşa Eden Tarafça kendisine iletilen veri sahibi taleplerini derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle aynı gün içerisinde yerine getirilemeyen talepler, nedeni yazılı olarak bildirilerek takip eden iş günü içerisinde yerine getirilecektir. Veri sahibinin herhangi bir şekilde doğrudan Kabul Eden Taraf’tan  talepte bulunması halinde söz konusu talebe ilişkin olarak derhal (her halükarda ertesi iş günü) İfşa Eden Taraf’a  yazılı bildirimde bulunulacak ve İfşa Eden Taraf’ın talep ve talimatları doğrultusunda aksiyon alınacaktır.

 

Kabul Eden Taraf, Sözleşme kapsamındaki Kişisel Veri işlemeleri bakımından İfşa Eden Taraf ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu denetimine tabi olduğunu kabul ve beyan eder. İfşa Eden Taraf, söz konusu denetim hakkını bizzat veya üçüncü bir kişi eliyle kullanabilecek veya Kabul Eden Taraf’tan  söz konusu denetimi gerçekleştirmesini talep edebilecektir. Söz konusu denetimler neticesinde Kabul Eden Taraf ‘ın Kişisel Veriler’e ilişkin yükümlülüklerine aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde, ilgili denetim masrafları Kabul Eden Taraf tarafından üstlenilecek olup, İfşa Eden Taraf’in bu tutarları Kabul Eden Taraf’a yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır. Kabul Eden Taraf’ın denetime izin vermemesi veya kendisinden talep edilen denetimi gerçekleştirmemesi halinde İfşa Eden Taraf, işbu Sözleşme’yi derhal geçerli olmak üzere feshedebilecektir.

 

Kabul Eden Taraf, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmakla yükümlüdür. Bahsi geçen düzenlemeler kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle Kabul Eden Taraf’ın süreçlerinde bir değişiklik gerekmesi halinde, Kabul Eden Taraf söz konusu değişikliği en geç ilgili yeni/güncel düzenleme yürürlüğe girmeden evvel tamamlamakla yükümlüdür. Bahsi geçen düzenlemenin işbu Sözleşme kapsamında bir değişiklik gerektirmesi halinde ise, Taraflar Sözleşme’nin uygun şekilde tadilini gerçekleştirecektir. Değişiklik gereken Sözleşme hükmü, Taraflarca bu hususta bir aksiyon alınmamış olsa dahi yürürlük tarihi itibariyle güncel mevzuata uygun şekilde uygulanacaktır.

 

Kabul Eden Taraf, Sözleşme’nin Kişisel Veriler’e ilişkin hükümlerini ihlal etmesi halinde, İfşa Eden Taraf’e İfa Eden Tarafın uğrayacağı zarar ve/veya ziyana ek olarak zarar ve/veya ziyan tutarında bir cezai şartı nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

İfşa Eden Taraf’in, Kabul Eden Taraf tarafından işbu Sözleşme’nin Kişisel Veriler’e ilişkin hükümlerinin ihlali de dahil olmak üzere Kabul Eden Taraf’tan kaynaklanan nedenlerle bir zarara uğraması, yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde, söz konusu tutarlar Kabul Eden Taraf’a rücu edilecek ve ilk yazılı talepte tüm ferileri ile birlikte İfşa Eden Taraf’e ödenecektir.

 

İfşa Eden Taraf’in işbu maddede belirtilen tutarları varsa Kabul Eden Taraf’a yapacağı ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

 

 1. İfşa Eden Taraf aşağıdaki Gizli Bilgileri iyi niyet ile ifşa eder, ancak aşağıda ifşa edilen Gizli Bilgilerin niteliği, doğruluğu ve bütünlüğü ile ilgili olarak açık ya da gizli hiçbir taahhüt ya da garanti vermez.  İfşa Eden Taraf, Bağlı Kuruluşları, yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri/müdürleri ve çalışanları, Kabul Eden Taraf’ın, Gizli Bilgileri kullanmasından ve bu bilgilere itimat etmesinden dolayı herhangi bir yükümlülük altına girmeyecektir ve Kabul Eden Taraf işbu Sözleşme ile, hile ve kasıtlı suiistimalden dolayı meydana gelmemesi kaydıyla, İfşa Eden Taraf’ı Gizli Bilgilerde bulunan hatalar ve eksikler ile ilgili olarak tüm sorumluluk ve yükümlülükten ibra eder.

 

 1. İfşa Eden Taraf’ın sahip olabileceği diğer haklarına ya da tazmin veya telafi yollarına halel getirmemek kaydıyla, Kabul Eden Taraf, kendisinin (ya da Kabul Eden Taraf’ın Gizli Bilgileri ifşa ettiği herhangi başka bir kişinin) işbu Sözleşme şartlarını ihlal etmesine karşılık, ilgili tazminatların yeterli bir telafi olamayacağını ve İfşa Eden Taraf’ın, işbu Sözleşmenin gerçekleşmiş veya gerçekleşme tehlikesi bulunan ihlali hallerinde tedbir, aynen ifa veya başkaca hakkaniyete uygun telafi yollarını kullanma hakkına sahip olacağını kabul eder.

 

 1.  Kabul Eden Tarafın iş bu Gizlilik sözleşmesinde taahhüt ettiği yükümlülüklere aykırı davranması sonucunda, İfşa Eden tarafın kar ve itibar kaybı da olmak ve bunlarla sınırlı olmamak şartıyla her türlü maddi ve manevi zararını İfşa Eden tarafın ilk talebi üzerine tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 1. İşbu Sözleşmede açıkça belirtilmedikçe, Kabul Eden Taraf’a zımnen ya da herhangi başka bir şekilde hiçbir imtiyaz, yetki ya da hak verilmemektedir.

 

 1. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devir konusu olamaz.

 

 1. İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren 5 yıl sonra sona erecek olup, işbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde de tarafların gizlilik yükümlülükleri devam edecektir.

 

 1. İşbu Sözleşme ve Gizli Bilgilerin ifşası, Taraflardan hiçbiri üzerinde, başka sözleşmelere girişme yükümlülüğü doğurmayacaktır.

 

 1. İşbu Sözleşme, Türk Hukukuna tabi olup, taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  Taraflar, herhangi bir takibat ile ilgili olarak, önceden ödenmiş taahhütlü posta ile gönderilen tebligatları yukarıda anılan adreslerinde kabul edecekler.

 

 

İşbu Sözleşme 4/10/2019  tarihinde iki nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

İfşa Eden Taraf

İNCİFER İBİŞ

 

 

Kabul Eden Taraf

Kobisi.com